Zaprotestuj przeciw wycince ochronnego lasu turczyńskiego.

Ratuj Las Turczyński

Mamy już ponad 5500 podpisów! Dziękujemy i zbieramy dalej!

Chcesz czynnie włączyć się w planowane działania protestacyjne?

W ramach rozpoczętej przez Burmistrza Choroszczy procedury zmiany planu miejscowego w obrębie wsi Turczyn, na wniosek Archidiecezji Białostockiej, przy granicy Białegostoku (os. Nowe Miasto) i Kleosina, na powierzchni
64 hektarów turczyńskiego lasu ochronnego ma powstać kompleks cmentarny na potrzeby kilku białostockich parafii rzymsko-katolickich, przypuszczalnie wraz z towarzyszącymi usługami takimi jak

 • zakłady kamieniarskie
 • domy pogrzebowe
 • krematorium z prosektorium i kostnicą

Uwaga!

Kompleks cmentarny ma zostać zlokalizowany na działce o nr geod.111/1, o powierzchni ok. 64 ha uznanej za las ochronny decyzją Ministra Środowiska z dn. 31.01.2017 i objętej szczególną ochroną.

Planowana zmiana

Kleosin

Klepacze

Białystok

Turczyn

Na zdjęciu został w przybliżeniu zaznaczony planowany teren pod zmianę zagospodarowania.

Można tu obserwować kilkadziesiąt gatunków ptaków jak

 • myszołów Buteo buteo
 • wilga Oriolus oriolus
 • muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca
 • dzięcioł czarny Dryocopus martius

Przyroda lasu

Jest to również dobre miejsce na obserwację ssaków, w tym

 • lisa Vulpes vulpes
 • sarny Capreolus capreolus
 • łosia Alces alces

Las Turczyński jest miejscem bytowania oraz rozrodu wielu gatunków zwierząt.

Spotkać tu można pożyteczne oraz chronione gatunki:

Owadów

 • mrówka rudnica Formica ruba
 • różne gatunki trzmieli Bombus sp.

Płazów

 • żaba trawna Rana temporaria 

Gadów

 •  padalec Anguis fragilis  
 • zaskroniec Natrix natrix

Wycinka lasu ochronnego jest niezrozumiała, błędna i pozbawiona kompleksowej analizy wpływu na środowisko.

Uwaga!

Las ten jest niezwykle ważny dla społeczności lokalnej nie tylko ze względów społecznych ale też przyrodniczych i edukacyjnych. 


Stanowi on jedyne miejsce wypoczynku i rekreacji mieszkańców gęsto zabudowanych, przyległych osiedli miasta Białegostoku i Kleosina.

Rekreacja

 • prowadzone są tu intensywne zajęcia terenowe, dydaktyczne i badawczo-naukowe naukowców z Instytutu Biologi Uniwersytetu w Białymstoku
 • znajduje się ścieżka edukacyjna, dofinansowana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • prowadzone są warsztaty przyrodnicze
 • organizowane są pikniki ekologiczne i sprzątanie lasu

Edukacja

Jest miejscem występowania gatunków chronionych, a także bogatej fauny i flory interesującej przyrodniczo. Gniazduje tam wiele ptaków objętych ochroną ścisłą.

Las Turczyński

 • znacznie zwiększy natężenie ruchu
 • bezpowrotnie zabierze miejsca wypoczynku i rekreacji
 • zmieni mikroklimatu
 • bezsprzecznie wpłynie na utratę walorów widokowych
 • zwiększy zanieczyszczenie powietrza
 • przyczyni się do zjawiska smogu wtórnego – brak absorbenta zanieczyszczeń w postaci lasu
 • nastąpi także oczywisty spadek wartości gruntów i nieruchomości położonych bezpośrednio przy inwestycji, a także mieszkań na osiedlach w Kleosinie i Nowym Mieście, co zdecydowanie naruszy interes prawny mieszkańców

 • lekceważy żywotne potrzeby społeczności lokalnej
 • zdecydowanie pogorszy warunki bioklimatyczne
 • spowoduje postępującą degradację pozostałej części lasu oraz dewastację terenów przyległych do inwestycji, poprzez niekontrolowany i nieprzewidywalny strumień komunikacyjny i potrzeby parkingowe
 • pogorszy warunki bytowe okolicznych mieszkańców, ponieważ znajdą się oni w bezpośrednim zasięgu oddziaływania inwestycji
 • negatywnie wpłynie na stosunki wodne na posesjach


Wycięcie tak dużego obszaru leśnego lub nawet jego fragmentu

Mieszkańcy mają prawo do życia w warunkach nie ulegających drastycznemu pogorszeniu.

Uwaga!

Na terenie miasta Białegostoku cmentarze parafialne posiadają duże rezerwy terenowe, dotyczy to szczególnie cmentarzy.


Możliwe są też nowe lokalizacje cmentarzy parafialnych, na terenach nie objętych planami miejscowymi lub także wymagających przeprowadzenia procedury zmiany planu miejscowego, za to nie wymagające likwidacji lasu ochronnego.


Liczne rozwiązania alternatywne

Chcesz czynnie włączyć się w planowane działania protestacyjne?

Jesteśmy przekonani, że problem lokalizacji cmentarzy parafialnych można rozwiązać bez konieczności likwidacji lasu ochronnego.

Powered by Instapage