Las Turczyński Uradowany!

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało decyzję odmowną odnośnie odlesienia 29 hektarów lasu!

Białystok!

Stop wycince 29 hektarów ochronnego lasu turczyńskiego pod cmentarz!

Dziś w Białymstoku, jutro w całej Polsce.

W ramach rozpoczętej przez Burmistrza Choroszczy procedury zmiany planu miejscowego w obrębie wsi Turczyn, na wniosek Archidiecezji Białostockiej, przy granicy Białegostoku (os. Nowe Miasto) i Kleosina, na powierzchni
29 hektarów turczyńskiego lasu ochronnego ma powstać kompleks cmentarny na potrzeby kilku białostockich parafii rzymsko-katolickich, przypuszczalnie wraz z towarzyszącymi usługami takimi jak

 • zakłady kamieniarskie
 • domy pogrzebowe
 • krematorium z prosektorium i kostnicą

Uwaga!

Czytaj więcej (zapoznaj się z dokumentacją)

Kompleks cmentarny ma zostać zlokalizowany na działce o powierzchni ok. 29ha uznanej za las ochronny decyzją Ministra Środowiska z dn. 31.01.2017 i objętej szczególną ochroną.

Planowana zmiana

Kleosin

Klepacze

Białystok

Turczyn

Na zdjęciu został w przybliżeniu zaznaczony planowany teren pod zmianę zagospodarowania.

W instytucjach mających pośredni lub bezpośredni wpływ na sprawy lasu turczyńskiego odbywamy wiele oficjalnych spotkań i konsultacji. Tam przedstawiamy nasze postulaty. Jesteśmy przekonani, że problem lokalizacji cmentarza można rozwiązać bez konieczności likwidacji lasu ochronnego.

Działania

Spotkania

Burmistrz Choroszczy

18.06.2018

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku

10.07.2018

Marszałek Województwa Podlaskiego

17.07.2018

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku

23.07.2018

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny

17.07.2018

Obrady Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

27.07.2018

TVP3 i Kurier Poranny

11.07.2018

Radio Akadera

02.08.2018

TVN24

29.07.2018

Rzecznik Kurii Archidiecezji Białostockiej

08.08.2018

Wojewoda Podlaski

06.09.2018

Obrady Rady Miejskiej w Choroszczy

17.09.2018

Dyrektor Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku

30.11.2018

Wiceprezydent Białegostoku

15.10.2019

Nadleśniczy Nadleśnictwa Dojlidy

16.01.2019

Wiceminister Środowiska

07.03.2019

Kanclerz Kurii Białostockiej

04.06.2019

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku

05.06.2019

Zastępca Marszałka Województwa Podlaskiego

27.08.2019

Na terenie miasta Białegostoku cmentarze parafialne posiadają duże rezerwy terenowe, dotyczy to szczególnie cmentarzy.


Możliwe są też nowe lokalizacje cmentarzy parafialnych, na terenach nie objętych planami miejscowymi lub także wymagających przeprowadzenia procedury zmiany planu miejscowego, za to nie wymagające likwidacji lasu ochronnego.


Liczne rozwiązania alternatywne

Co robimy

Warsztat przyrodniczy
Inwentaryzacja Stanowisk Podkolana białego i Widłaka jałowcowatego na terenach planowanej trzebieży prowadzony przez dr Izabelę Tałałaj z Instytutu Biologii UwB.

21.06.2018

Poprzez organizację pikników ekologicznych, warsztatów przyrodniczych dla dzieci, budowę ścieżki edukacyjnej, sprzątanie lasu, inwentaryzację gatunków roślin objętych ochroną nie tylko zrzeszamy lokalną społeczność wokół lasu turczyńskiego, ale też podnosimy jej świadomość ekologiczną.

Warsztat przyrodniczy
Warsztat o pajęczakach dla dzieci prowadzony przez dr Agatę Kostro-Ambroziak z Instytutu Biologii UwB.

13.07.2018

Wydarzenia

29.07.2018

15.09.2018

Warsztat przyrodniczy

Warsztat o porostach dla dzieci prowadzony przez mgr. Adama Bohdana.

10.10.2018

21.09.2019

Spacer

spacer z biologami z Instytutu Biologii UwB i dyrektorem RDLP

13.09.2019

Można tu obserwować kilkadziesiąt gatunków ptaków jak

 • myszołów Buteo buteo
 • wilga Oriolus oriolus
 • muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca
 • dzięcioł czarny Dryocopus martius

Przyroda lasu

Jest to również dobre miejsce na obserwację ssaków, w tym

 • lisa Vulpes vulpes
 • sarny Capreolus capreolus
 • łosia Alces alces

Las Turczyński jest miejscem bytowania oraz rozrodu wielu gatunków zwierząt.

Spotkać tu można pożyteczne oraz chronione gatunki:

Owadów

 • mrówka rudnica Formica ruba
 • różne gatunki trzmieli Bombus sp.

Płazów

 • żaba trawna Rana temporaria 

Gadów

 •  padalec Anguis fragilis  
 • zaskroniec Natrix natrix

Wycinka lasu ochronnego jest niezrozumiała, błędna i pozbawiona kompleksowej analizy wpływu na środowisko.

Uwaga!

Las ten jest niezwykle ważny dla społeczności lokalnej nie tylko ze względów społecznych ale też przyrodniczych i edukacyjnych. 


Stanowi on jedyne miejsce wypoczynku i rekreacji mieszkańców gęsto zabudowanych, przyległych osiedli miasta Białegostoku i Kleosina.

Rekreacja

 • prowadzone są tu intensywne zajęcia terenowe, dydaktyczne i badawczo-naukowe naukowców z Instytutu Biologi Uniwersytetu w Białymstoku
 • znajduje się ścieżka edukacyjna, dofinansowana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • prowadzone są warsztaty przyrodnicze
 • organizowane są pikniki ekologiczne i sprzątanie lasu

Edukacja

Jest miejscem występowania gatunków chronionych, a także bogatej fauny i flory interesującej przyrodniczo. Gniazduje tam wiele ptaków objętych ochroną ścisłą.

Las Turczyński

 • znacznie zwiększy natężenie ruchu
 • bezpowrotnie zabierze miejsca wypoczynku i rekreacji
 • zmieni mikroklimatu
 • bezsprzecznie wpłynie na utratę walorów widokowych
 • zwiększy zanieczyszczenie powietrza
 • przyczyni się do zjawiska smogu wtórnego – brak absorbenta zanieczyszczeń w postaci lasu
 • nastąpi także oczywisty spadek wartości gruntów i nieruchomości położonych bezpośrednio przy inwestycji, a także mieszkań na osiedlach w Kleosinie i Nowym Mieście, co zdecydowanie naruszy interes prawny mieszkańców

 • lekceważy żywotne potrzeby społeczności lokalnej
 • zdecydowanie pogorszy warunki bioklimatyczne
 • spowoduje postępującą degradację pozostałej części lasu oraz dewastację terenów przyległych do inwestycji, poprzez niekontrolowany i nieprzewidywalny strumień komunikacyjny i potrzeby parkingowe
 • pogorszy warunki bytowe okolicznych mieszkańców, ponieważ znajdą się oni w bezpośrednim zasięgu oddziaływania inwestycji
 • negatywnie wpłynie na stosunki wodne na posesjach


Wycięcie tak dużego obszaru leśnego lub nawet jego fragmentu

Mieszkańcy mają prawo do życia w warunkach nie ulegających drastycznemu pogorszeniu.

Uwaga!

Na terenie miasta Białegostoku cmentarze parafialne posiadają duże rezerwy terenowe, dotyczy to szczególnie cmentarzy.


Możliwe są też nowe lokalizacje cmentarzy parafialnych, na terenach nie objętych planami miejscowymi lub także wymagających przeprowadzenia procedury zmiany planu miejscowego, za to nie wymagające likwidacji lasu ochronnego.


Liczne rozwiązania alternatywne

Chcesz czynnie włączyć się w planowane działania protestacyjne?

Jesteśmy przekonani, że problem lokalizacji cmentarzy parafialnych można rozwiązać bez konieczności likwidacji lasu ochronnego.

Powered by Instapage