Zwracam się z apelem o powstrzymanie planów gminy Choroszcz (woj. podlaskie), która planuje przeznaczyć 29 ha lasu turczyńskiego – ustanowionego jako las ochronny – na cele budowy zespołu cmentarzy parafialnych z towarzyszącymi usługami.


Pozytywna decyzja w tej sprawie w dobie zmian klimatu byłaby działaniem szkodliwym, uderzającym w zdecydowany sposób w społeczność lokalną, nie do przyjęcia ze względu na okoliczności przyrodnicze, klimatyczne, zdrowotne, ekonomiczne i społeczne.


Swój sprzeciw wobec wycięcia lasu wyraziło dotychczas ponad 10000 osób (petycja online plus podpisy odręczne).


Wspomniany las leży na granicy 300-tysięcznego miasta Białegostoku, które coraz silniej odczuwa skutki zanieczyszczenia środowiska. Dbałość o lasy jest jednym z kluczowych filarów polskiej polityki ochrony klimatu, na co wyraźnie wskazuje Deklaracja ministerialna "Lasy dla klimatu".


W 2009 roku Minister Środowiska i RDLP odmówiły lokalizacji cmentarza komunalnego na tym terenie Prezydentowi Miasta Białegostoku.


Oczekuję wobec tego jasnego potwierdzenia, iż zapisy w/w deklaracji przekładają się na praktyczne działania instytucji państwowych, czym z pewnością będzie powstrzymanie wycinki blisko 30 ha lasu turczyńskiego.


Bezsprzecznie naganna jest sytuacja, kiedy wycina się lasy ochronne na cele usytuowania na nich usług komercyjnych (np. krematorium, dom pogrzebowy, zakład kamieniarski itp.) i celu publicznego (cmentarz), jeśli można je zlokalizować na innych terenach.


Zapewniam Pana, że na terenie miasta Białystok i okolicznych gmin istnieją inne możliwości lokalizacji w/w inwestycji, z których żadna nie wymaga wycinki lasu, a tym bardziej lasu ochronnego. W samym mieście Białymstoku jest ok. 35 ha terenu niewykorzystanego na cmentarzach parafialnych i ok. 26 ha terenu przewidzianego w planach pod rozbudowę już istniejących cmentarzy.


Mam nadzieję, że nie dopuści Pan do takiej sytuacji - stworzenia niezgodnego z prawem niebezpiecznego precedensu, który może zagrażać lasom ochronnym wokół miast w całej Polsce i wszystkim ich mieszkańcom.


Z poważaniem,

Imię i Nazwisko

Szanowny Panie Ministrze,

Wyślij list protestacyjny do Ministra Klimatu

Ratuj Las Turczyński

Więcej informacji na:

Napisz do nas: